Eğitim Materyalleri

Başlık İndir
Prednisone for the Prevention of Paradoxical Tuberculosis-Associated IRIS Kaynak
How to interpret viral markers in the management of chronic hepatitis B infection Kaynak
Reactivation of BCG vaccination scars after vaccination with mRNA-Covid-vaccines: two case reports Kaynak
Estimating daily antibiotic harms: an umbrella review with individual study meta- analysis (Aralık 2021) Kaynak
Çin’de Wuhan’daki Yeni Coronavirüs ile İnfekte Pnömoni Vakalarının Erken Bulaş Dinamikleri Kaynak
İlaca Dirençli Pseudomonas Aeruginosa Tedavisinde Seftolozan/Tazobaktam İle Polimiksin veya Aminoglikozidlerin Karşılaştırılması Kaynak
Endokarditte Kısmi Orale Karşı İntraveöz Antibiyotik Tedavisi Kaynak
Bone ve maske kullanımı ile kan kültürlerinde kontaminasyon azaltılabilir Kaynak
Komplike Olmayan Gram-negatif Bakteriyemide Yedi ve 14 Gün Antibiyotik Tedavisi: Randomize Kontrollü Çalışma Kaynak
Pnömoni Hastalarında Terapötik Bir Strateji: Başlangıç Ampirik Tedavisini Seçmek İçin Çok İlaca Dirençli Patojen Risk Faktörlerini Kullanan Üç Yıllık Prospektif Çok Merkezli Çalışma Kaynak
Delafloksasin : Yeni Metisilin Dirençli S.aureus Etkili Florokinolon Kaynak
Seftazidim/avibaktam, meropenem/vaborbaktam, veya her ikisi? Dikkate alınması gereken klinik ve formüler özellikler Kaynak
Artemisin direnciyle mücadelede mevcut senaryo ve gelecekteki stratejiler Kaynak