Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Tüzüğü

BÖLÜM 1

Derneğin Adı Ve Merkezi

Madde 1: Derneğin merkezi Ankara’dadır. Derneğin adı; “Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği” dir. Kısa adı EKMUD’dur.

BÖLÜM 2

Derneğin Amacı Ve Çalışma Konuları

Madde 2: Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarının, kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir. Derneğin amacı; enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek, bu amaçla aktiviteler düzenlemek, ulusal politikalar oluşturarak enfeksiyon hastalıklarının önlenmesini, kontrolünü ve enfeksiyon hastalıklarından korunmayı teşvik etmek, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojinin tüm alanlarında mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojinin tüm alanlarında mezuniyet öncesi eğitimin, uzmanlık eğitiminin ve mezuniyet sonrası eğitimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamaktır. Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde etik standartları dikkate alır.

Madde 3: Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere çalışma konuları:

3.1. Eğitim:

3.1.1. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek, bu amaçla aktiviteler düzenlemek ve yeterlilik kurulu oluşturmak,

3.1.2. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojinin tüm alanlarında mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek ve sürdürmek,

3.1.3. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojinin tüm alanlarında mezuniyet öncesi eğitimin, uzmanlık eğitiminin ve mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi ile sürekli mesleki gelişimin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini teşvik etmek ve desteklemek,

3.1.4. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ile ilgili bilimsel bilgileri toplamak, yorumlamak ve yaymak. Bu amaçla kongre, kurs, seminer, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve dergi, kitap gibi hakemli bilimsel yayınlar yapmak,

3.1.5. Enfeksiyon hastalıklarının nedenleri, tanı, tedavi ve önlenmesi konusunda sağlık çalışanlarının, yöneticilerin, kamuoyunun ve hastaların eğitimi ve bilinçlendirilmeleri konusunda her türlü çabayı göstermek, yayınlar yapmak,

3.1.6. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanında diğer kuruluşlara bilgi ve uzmanlık desteği sağlamak,

3.1.7. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanında insan gücü ve istihdam planlaması yapmak ve ulusal enfeksiyon politikaları oluşturarak resmi otoritelerle işbirliği yapmak,

3.1.8. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimini geliştirmek amacıyla, "Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Yeterlilik Kurulu"nu kurmak ve bu kurul aracılığıyla ulusal ve uluslararası birlik ve kuruluşlar nezdinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanını temsil etmek,

3.1.9. Üyelerine veya Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında çalışan kişilere çeşitli araştırmalar için katkıda bulunmak, yurt içi ve yurt dışı burslar sağlamak,

3.1.10. Üyelerine veya Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında çalışan kişilere yurtiçi veya yurtdışı konu ile ilgili toplantılara katılabilmeleri için destek sağlamak,

3.2. Araştırma:

3.2.1. Enfeksiyon hastalıklarından korunma, tanı ve tedavi alanında klinik, laboratuvar, epidemiyolojik ve diğer bilimsel çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek ve desteklemek,

3.2.2. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ile ilgili ulusal verileri oluşturmak ve çalışmaların sonuçlarını yayınlamak,

3.2.3. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanındaki araştırmalara destek amacıyla kaynak bulmak, diğer kuruluşları teşvik etmek, onlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmaları koordine etmek ve yönetmek,

3.2.4. Üyeleri arasında bilimsel bilgi alışverişini ve üretimini sağlamak amacıyla çalışma grupları, komiteler ve görev grupları oluşturmak,

3.2.5. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanında çalışan araştırmacılara destek, ödül ve burs sağlamak

3.3. Hasta Bakımı ve Laboratuvar Hizmeti:

3.3.1. Enfeksiyon hastalıkları alanında hasta bakımı, tanı, tedavi ve korunma hizmetlerinin sağlanmasını teşvik etmek, desteklemek ve bu amaçla araştırma ve çalışmalar yapmak ve standartlar oluşturmak,

3.3.2. Enfeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi ve önlenmesinde ulusal standartlar oluşturmak, rehberler hazırlamak ve bu rehberlerin uygulanması için gerekli etkinliklerde bulunmak,

3.3.3. Enfeksiyon hastalıkları alanında her düzeyde verilen sağlık hizmetlerinin alt yapısı, niteliği, maliyeti ve sağlık politikaları konusunda araştırma, izlem ve değerlendirmeler yapmak, öneriler geliştirmek ve ilgili yerlere sunmak

3.4. Toplum Sağlığı:

3.4.1. Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için enfeksiyon hastalıklarının toplumsal yükünü azaltmak amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmak, ulusal politikalar oluşturmak,

3.4.2. Enfeksiyon hastalıklarından korunmak amacıyla hükümet, hükümet dışı kuruluşlar, sağlık çalışanları ve kamuoyu düzeyinde girişimlerde bulunmak,

3.4.3. Enfeksiyon hastalıklarından korunmaya yönelik tüm etkinliklere katılmak, benzer hedeflere sahip ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

3.4.4. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için kurullar oluşturmak, ülkenin değişik kentlerinde şubeler açmak,

3.5. Diğer:

3.5.1. Üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde (geziler düzenlemek, sandıklar ve kamplar kurmak, kooperatif veya diğer kuruluşlarla üyeleri için sözleşmeler yapmak, lokal açmak vb.) bulunmak,

3.5.2. Konu ve amaçlarına ulaşabilmek için gayrimenkul almak, gereğinde satmak, sağlık kuruluşları açmak, işletme, şirket ve vakıf kurmak,

BÖLÜM 3

Üyelikler

Madde 4: Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğinde iki çeşit üyelik bulunmaktadır:

4.1. Asli Üyeler:

4.1.1. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları

4.2. Fahri Üyeler:

4.2.1. Eğitimdeki fahri üyeler: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi almakta olan araştırma görevlileri/asistanlar

Eğitimdeki fahri üyeler uzman olduklarında uzmanlık belgelerinin bir örneği ile asil üyeliğe geçmek istedikleri bildirir bir dilekçe ile dernek yönetimine veya şubesine müracaat ederek asli üye olurlar.

4.2.2. İlgili Dal fahri üyeleri: Tıbbın tüm alanlarında çalışan asistanlar, araştırma görevlileri, uzmanlar ve doktora yapmış olanlar.

4.2.3. Diğer fahri üyeler: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalının gelişmesi için maddi ve manevi katkıda bulunan kişiler, yurt dışında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında çalışan hekim ve araştırmacılarla, dernek çalışmalarına ilgi duyan fakat asli üyelik özelliklerinden hiç birini taşımayan üyelerdir. En az iki asil üyenin ve Şube veya Genel Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayıyla üyeliğe kabul edilirler. Fahri üyeler dernek organlarına seçilemezler ve bu kurullar için oy kullanamazlar. Aidat ödemek zorunda değildirler.

Madde 5: Madde 4.1.de belirtilen asli üyelik özelliklerine sahip kişiler, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğine üye olabilmek için, yaşadıkları kentin bağlı olduğu Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği şubesine veya genel merkeze, üyelik formunu doldurarak ve bu forma gerekli belgeleri ekleyerek başvurmaları gereklidir. Merkez veya şube yönetim kurulları, asli üyelik isteğini en geç otuz gün içinde olumlu veya olumsuz olarak karara bağlamak ve adaya bildirmek zorundadır. Asli üyelik bu bildirim ile kesinleşir.

Madde 6: Aşağıdaki hallerde dernek üyeliği hükümsüz kalır;

6.1. Yönetim kuruluna veya şube yönetim kurullarına üyelikten ayrılma dilekçesi ulaşanlar, ölümler.

6.2 Yüz kızartıcı veya dernekler kanununda belirtilen üyeliği yasaklayıcı suçlardan kesin hüküm giymiş olanlar, yönetim kurulunun dernek üyeliğinden çıkarma kararının Genel Kurul tarafından kabul edilmesi ile üyelikten çıkarılırlar. Genel Kurul Kararı yargı yolları açık olmak koşuluyla kesindir.

BÖLÜM 4

Derneğin Organları

Madde 7: Derneğin organları aşağıda belirtilmiştir:

7.1. Genel Kurul

7.2. Yönetim Kurulu

7.3. Denetleme Kurulu

7.4. Etik Kurulu

7.5. Şubeler

7.6. Şube Yönetim Kurulu

7.7. Şube Denetleme Kurulu

Madde 8: Genel Kurul:

Tüm asli üyeler genel kurul üyesidir. Şubelere kayıtlı ve şube genel kuruluna katılma hakkına sahip tüm asli üyeler, genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel Kurul toplantısını iki yılda bir Nisan ayında Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği bir tarihte ve yerde olağan olarak yapar. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının yeri, gün ve saati belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Madde 9: Genel kurul, tüzüğe göre katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurul üye tam sayısının iki katından az olamaz. Başka nedenlerle toplantı yapılamaz ise, kanunda yazılı usule göre en geç iki ay içinde zorunlu olarak toplanır. Genel kurula giriş, üyelerin listesinin imzalanması suretiyle yapılır. Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği başka bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Açık oyla bir başkan, bir başkan vekili ve iki divan sekreteri seçilir. Bu seçilen başkanlık divanı, Genel Kurulu yönetir. Toplantı sonunda düzenlenecek tutanak, divanca imzalanarak seçilen yönetim kuruluna verilir. Genel kurul, gündemindeki maddeleri ve hazır bulunan üyelerin en az onda birinin teklif ettiği konuların eklenmesi ile oluşan yeni gündemi görüşür. Her üye bir oy hakkına sahiptir. Üyeler oylarını bizzat kullanır. Genel Kurul sonuçları, yeni yönetim kurulunca kanunda gösterilen süre ve usule uygun olarak en büyük mülki amire sunulur.

Madde 10: Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 11: Genel kurulun görev ve yetkileri:

11.1 Dernek organlarının gizli oyla seçimi

11.2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

11.3. Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, yönetim ve denetim kurulunun aklanması

11.4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçe taslağının görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabulü.

11.5. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, sağlık kuruluşları açmak, şirket, işletme veya vakıflar kurmak konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

11.6. Derneğin amacı ile ilgili federasyonlara katılması veya ayrılması

11.7 Derneğin feshedilmesi

11.8 Yönetim Kurulunun şubelerle ilgili kararlarını tartışmak ve bu konuda üst organ görevini yapmak.

11.9. Dernek amaçları ve çalışma konuları ile ilgili kararlar almak.

11.10. Derneğin kamu yararına dernek sayılması için kanunda yazılı usule uygun girişim kararının alınması

11.11. Etik Kurul teklifi, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten ihraç edilenlerin durumunun karara bağlanması.

11.12. Üye yıllık aidatlarının saptanması.

11.13. Yönetim Kurulunun veya şube genel kurullarının şubelerin feshi ile ilgili önerisini tartışmak ve karara bağlamak

Madde 12: Yönetim Kurulu

12.1. Yönetim kurulu derneğin yürütme organıdır. Dokuz asil ve dokuz yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu: Başkan,Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve üyelerden oluşur.

12.2. Genel kurul yedi yönetim kurulu üyesi ve dokuz yedek üye ile genel sekreter ve başkanı ayrı ayrı gizli oyla seçer. Gerekli alt yapı oluşturulduktan sonra seçim elektronik olarak yapılabilir. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Başkan, görev yaptığı dönemden sonraki ilk dönemde yönetim kurulunun doğal üyesi olur ve oy kullanmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılır ve yönetim kurulu kararları hakkında görüşü alınır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında Başkan Yardımcısı ve Saymanı oy çokluğu ile seçer.

12.3. Başkanın görevden ayrılması halinde bu görevi ilk Genel Kurul’a kadar Başkan Yardımcısı yürütür. Genel sekreter ve Saymanın bu görevlerinden ayrılması halinde yönetim kurulu kendi içinden bu görevlere üye seçer.

12.4. Özrünü toplantıdan önce yazılı olarak bildirmeksizin üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Asil üyelerden boşalma olursa, boşalan yönetim kurulu üyeliğine en yüksek oyu almış olan yedek üye atanır.

12.5. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Genele kurulda seçilen yönetim kurulu ilk olağan genel kurula kadar görev yapar.

12.6. Çağrının yapılmaması halinde, Denetleme kurulu olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırır. Bu çağrının da gerçekleşmemesi halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 13: Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri:

Başkan: Derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar, Derneğe karşı veya Dernekçe açılan davalarda Dernek Başkanı davacı veya davalı olarak bizzat veya temsilen bulunur. Başkan, tüzel kişilik temsilciliği ve tüm çalışmalardaki yetkilerinden bir kısmını Yönetim Kurulu üyelerinden birine devredebilir.

Başkan Yardımcısı: Dernek geleneğinin sürdürülmesini sağlamada yardımcı olur. Yönetim kurulunca üyeleri arasından seçilir. Herhangi bir nedenle başkanın temsil yetkisini kullanmadığı durumlarda başkanlığa vekâlet eder.

Genel Sekreter: Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini koordine etmekle görevlidir. Yönetim Kurulu’nun yazışma ve bilgilendirme işlerini yürütür, yönetim kurulu gündemlerini hazırlar ve dağıtır, dernek defterlerinin uygun şekilde tutulmasını sağlar. Yönetim Kurulu kararlarını yürütür.

Sayman: Yönetim kurulunca üyeler arasından seçilir. Derneğin gelir-gider defteri, masraf dosyası, bütçe kesin hesap bilanço defteri ve demirbaş defterlerini tutar, yıllık bilanço hesaplarını tanzim eder, demirbaş ve ayniyat işlerini yürütür, harcamaların ve gelirlerin düzenli takip edilmelerini sağlar, dernek harcamalarını yapar.

Madde 14: Yönetim Kurulu, başkanın çağrısıyla, başkanın bulunmadığı durumlarda başkan yardımcısının başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

Madde 15: Aynı kişi üst üste 2 dönem başkan olamaz. Başkan yardımcısı, genel sekreter sayman üye aynı görev için en fazla iki dönem seçilebilirler. Bir kişi en fazla dört dönem Yönetim Kurulunda görev yapabilir.

Madde 16: Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

16.1. Derneği temsil etmek veya bu konuda gerekli sayıda üyesine yetki vermek

16.2. Genel kurul tarafından verilen kararları uygulamak,

16.3. Derneğin tüzükte belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek amacıyla girişimlerde bulunmak, bu amaçla çalışma grupları, görev grupları ve komiteler oluşturmak,

16.4. Yönetim kuruluna bağlı kurulların çalışma yönergelerini hazırlamak,

16.5. Üyeleri arasında bağları güçlendirici ve üyelerini yetiştirici sosyal ve bilimsel toplantılar yapmak, kongreler, sempozyumlar ve kurslar düzenlemek, yayın yapmak

16.6. Yapılacak mesleki ve bilimsel etkinliklerin yıllık veya daha uzun süreli programlarını yapmak ve bu etkinlikler için gerekiyorsa dernek üyelerine veya şube yönetim kurullarına yetki vermek, bilimsel toplantıların konularını belirlemek.

16.7. Yıllık çalışma programı ve bütçeyi hazırlamak, uygulamak

16.8. Genel kurula sunulacak önerileri hazırlamak

16.9. Derneğin gelir ve gider hesaplarını yapmak ve gelecek döneme ait bütçe hazırlayarak genel kurula sunmak

16.10. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak

16.11. Genel kurulca açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

16.12. Masrafları kabul ve onaylamak, denetleme kurulunca genel işlemler ve bütçe durumu hakkında sunulan raporu incelemek

16.13. Yayınlanacak eserleri, mali bakımdan desteklenecek araştırmaları düzenlemek, yurt içi ve dışı bilimsel etkinlikler için dernek üyelerini görevlendirmek, yayın ve araştırma faaliyetlerini özendirmek için ödül vermek

16.14. Derneğin amaçları doğrultusunda, resmi ve özel kuruluş ve kurumlarla gerçek ve tüzel kişilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek

16.15. Bütçenin fasılları arasında zorunlu nedenlerle oluşacak değişiklikleri yapmak, tahminden fazla gelir olursa bunu gerekli fasıllara eklemek

16.16. Derneğin amaçları doğrultusunda koruyucu, tedavi edici ve eğitici tesisler kurmak ve işletmek

16.17. Genel Kurulu toplantıya çağırmak

16.18. Genel merkez işlerini yürütmek için gerekirse bina ve gayrı menkul satın almak, kiralamak, ücretli personel tutmak ve çalıştırmak

16.19. Fahri ve onursal üyeleri belirlemek.

16.20. İlgili dal üyeliklerine ilişkin başvurular konusunda karar almak,

16.21. Dernek amaçları için her türlü kararı almak

16.22. Gerektiğinde Yönetim kurulu toplantılarına çağırmak ve görüşlerini almak üzere yönetim kurulunun belirleyeceği sayıda asistan temsilcileri seçmek

16.23. Derneğe bağlı olarak kurulan her türlü işletme de görev yapacak, yönetim kurulu, başkan, müdür ve saymanı seçmek ve görevlendirmek

Madde 17: Denetleme Kurulu

Genel Kurul tarafından kapalı oyla iki yıl için seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. İlk toplantısını, seçimi takip eden ilk hafta içinde yaparak bir başkan seçer. Denetleme kurulu genel kurula bağlı olarak çalışır. En çok bir yıl ara ile gereken zamanlarda ve durumlarda denetleme görevini yaparak raporun bir suretini yönetim kuruluna verir. Denetleme kurulu, Yönetim Kurulunun her türlü tasarrufunu denetler fakat müdahale edemez. Genel Kuruldan en geç on gün önce denetleme raporunu Yönetim Kuruluna verir ve bu rapor Genel Kurula sunulur. Denetleme sırasında kanun ve tüzüğe aykırı işlemleri tespit ettiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabilir. Derneğin denetleme kurulu: derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Madde 18: Etik Kurul

Genel Kurul tarafından kapalı oyla iki yıl için seçilen 5 asil ve üç yedek üyeden oluşur. Etik Kurul üyeleri kendi aralarında oylama yaparak bir başkan ve bir sekreter seçerler. Etik kurula seçilebilmek için, tüzükte madde 4-A/1 de belirtilen asli üyelik için gerekli koşullardan başka, halen hekimlik görevlerini yapıyor olmak veya meslekle ilgili idari bir görevde bulunmak, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında en az 15 yıllık meslek deneyimi bulunmak gereklidir. Etik kurul meslek onurunun korunması için her türlü tedbiri alır, gelen şikayetleri dernek tüzüğü, yönetmelik, etik yönerge, düzenleme ve kanunlar çerçevesinde değerlendirir. Gerek gördüğünde soruşturma yürütür üye ile ilgili kararını Yönetim Kuruluna bildirir Etik kurulun dernek üyeliğinden çıkarılma ilgili kararlarını, yönetim kurulu görüşülmek üzere yapılacak ilk genel kurulun gündemine alır. Dernek Başkanı Etik Kurul toplantılarına katılabilir, bilgi verebilir fakat oy kullanamaz.

Madde 19: Çalışma Grupları

Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacıyla, Yönetim Kurulu kararıyla Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojinin değişik konularında çalışma grupları oluşturulur. Çalışma Grupları, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojinin belirli alanlarına ilgi duyan üyeleri bir araya getiren, bu üyeler arasındaki iletişimi geliştiren, alanları ile ilgili bilimsel bilgiyi toplama, yorumlama ve yaymayı sağlayan, eğitim, araştırma, uygun hasta bakımı ve ulusal politikalar oluşturmada bilimsel danışman işlevi gören gruplardır. Çalışma Gruplarının oluşumu, işlevleri ve çalışma biçimleri bir yönerge ile belirlenir.

Madde 20: Kurullar

Dernek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla, değişik görevler için sürekli kurullar ve sınırlı süreler için görev yapan kurullar oluşturulur. Aşağıda belirtilen sürekli kurullara ek olarak Yönetim Kurulunca değişik görevlere sahip kurullar kurulabilir. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bu kurulların görevleri, bileşimleri ve yapılanmaları bir yönetmelikle belirlenir:

20.1. Yayın Kurulu: Dernek tarafından yayınlanan periyodik bilimsel dergi(ler) ve diğer yayınların hedeflerini belirler, planlamasını yapar, yönetsel ve finansal sorunlarına çözümler geliştirir. Kurul başkanı yılda en az bir kez Yönetim kuruluna rapor verir.

20.2. EKMUD Bilimsel Kurulu: Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği yıllık kongrelerinin bilimsel programının oluşturulmasından ve yürütülmesinden, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği adına yapılan tüm bilimsel ve sürekli tıp eğitimi etkinliklerinin planlama, standardizasyonu ve eşgüdümünden sorumludur.

20.3. EKMUD Okulu: Yıllık Kongrelerde ve yılın diğer dönemlerinde kurslar, seminerler, kış ve yaz okulları düzenlemekten ve dernek adına yapılan eğitici aktivitelerin düzenlenmesi ve yönetiminden sorumludur. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında lisans ve lisansüstü eğitimin planlanması, standardizasyonu, stratejilerin belirlenmesi, eğitim materyallerinin üretimi ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinden, hasta ve kamuoyu eğitiminden sorumludur.

20.4. Hastane Enfeksiyonları Kurulu: Hastane enfeksiyonları alanında ayrıntılı çalışmalar yapmak, ulusal standartları oluşturmak, Enfeksiyon kontrol yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik ulusal otorite ile işbirliği yapmak, bu alanda dernek adına kurs, seminer, eğitim ve sertifikasyon programları yapmak üzere oluşturulan kuruldur.

20.6. EKMUD Danışma Kurulu: Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Yönetim Kuruluna derneğin faaliyetleri ile ilgili görüş bildiren kuruldur. Türkiye EKMUD yönetim kurulu, onur kurulu ve denetim kurulunda asil üye olarak görev yapmış ve yapmakta olan üyeler kurulun doğal üyesidir. EKMUD yönetim kurulu, danışma kurulu üyelerinden derneğin faaliyet alanı ile ilgili konularda yazılı görüş isteyebilir. Kurulun başkanlığını EKMUD başkanı yürütür. Kurul başkanın daveti üzerine gündemli olarak toplanır. Kurulun görüşleri öneri niteliğindedir.

20.7. İnternet Sorumlusu: Dernek web sayfasının yönetiminden sorumludur.

BÖLÜM 5

Dernek Şubeleri

Madde 21: Yönetim Kurulunun yetkili kıldığı ve bulundukları yerlerde, asli üye olabilecek nitelikteki üç kişinin, kanunda yazılı olduğu usulle en büyük mülki amire başvurması ile şubeler kurulur. Bu başvuruya, yetki belgesinin ve dernek tüzüğünün yeterli sayıda eklenmesi gereklidir. Şubeler merkez tüzüğünü aynen kabul etmek zorundadır. Sadece şubenin yeri ve adresi yazılı olan maddelerde değişiklik usulüne uygun olarak yapılabilir.

Madde 22: Açılacak şubeler bu tüzükle veya sonradan çıkarılacak tüzük ve içtüzüklerle Merkez Genel Kurulu’na bağlı olarak çalışırlar. Merkezin bu şubeler üzerinde her zaman ve her şekilde kontrol yetkisi vardır. Merkez Genel Kurulu, gerektiğinde salt çoğunlukla karar alarak, şubelerin yönetim kurullarını geçici veya kesin olarak işten el çektirebilir.

Madde 23 : Şubelerin adı “Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği ...... Şubesi” şeklinde belirtilir.

Madde 24: Şube organları; Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kuruludur.

Madde 25: Şubeler kendi kaynakları ile ve bu tüzük hükümlerine göre idare olunurlar, ancak tüzük amaçlarının gerçekleşmesine ait çalışmalarına Genel Merkezce maddi manevi yardım yapılabilir. Şubeler, merkezce girişilen çalışmaları, Genel Merkezin önerisi üzerine her türlü olanakları ve açacakları kampanyalarla maddi ve manevi olarak desteklerler. Şubeler kendi mali tasarruflarından ötürü genel yasalar karşısında bizzat sorumludurlar. Şubenin kendi tasarrufundan Merkez sorumlu tutulamaz.

Madde 26: Üyeler ancak bir şubeye kayıt olabilirler. Bölge değiştirmelerde, üye kayıt fişi, aidatı ve durumu, üyenin yeni bölgesindeki şube yönetim kuruluna bildirilir.

Madde 27: Şube Genel Kurulu:

Şubeye kayıtlı üyelerden meydana gelir. Toplantıya çağırma, toplantı ve diğer işlemler Genel Merkez Genel Kurulu gibi yapılır. Şubelerin genel kurul toplantıları iki yılda bir Şubat ayında yapılır. Her türlü zorunlu erteleme halinde genel kurul, Genel Merkez Genel Kurulundan 2 ay önce tamamlanmış olmalıdır. Şubeye kayıtlı ve şube genel kurulunda oy kullanma hakkına sahip olan tüm asli üyeler genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Şubeler şube genel kurul sonuçlarını ve genel merkez genel kuruluna katılma hakkı olan şube asli üye listesini en geç 30 gün içinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletir.

Madde 28: Şube Genel Kurullarının görevleri

28.1. Yönetim ve denetleme kurullarınca hazırlanan raporların tetkiki ve yönetim kurulunun ibra edilmesi

28.2. Tasarı bütçenin tasdiki

28.3. Şube yönetim ve denetleme kurullarının seçilmesi

28.4. Tüzükteki amaçların gerçekleşmesi için her türlü kararı almak

28.5. Şubenin feshi kararını almak

Madde 29: Şube yönetim kurulu ve görevleri:

29.1. Şube Yönetim Kurulu, şube genel kurulunda kapalı oyla seçilir. Şube Yönetim Kurulu için, 5 asil 5 yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu, kendi içinde başkan, sekreter ve saymanını seçer.

29.2. Şube Yönetim Kurulu iki yıl süreyle görev yapar. Şubeyi ve yönetim kurulunu şube başkanı temsil eder.

29.3. Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri merkez yönetim kurulu ile aynidir. Yazışmalar, başkan veya başkan ile birlikte şube sekreteri aracılığı ile yürütülür.

29.4. Şube yönetim kurulu, kendi genel kurulu ve genel merkez yönetim kuruluna karşı sorumlu olup, genel merkez yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirir.

29.5. İlgili dal üyeliğine başvuran kişilerin uygunluğunun değerlendirilmesi ve uygun bulunan kişilerin üyeliklerinin onaylanması için ve fahri üyeler için Genel Merkez Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak

29.6. Şube yönetim kurulları, üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek ve bunun için değişik etkinliklerde bulunmakla yükümlüdürler.

Madde 30: Şube Denetleme Kurulu ve görevleri

Şube Denetleme Kurulu, genel kurulda üç asil ve üç yedek üye olarak kapalı oyla seçilir. Seçimden sonra hemen toplanarak kendi içlerinde bir başkan seçerler. Şube denetleme kurulunun görev ve yetkileri Genel Merkez denetleme kurulunun aynısıdır. Şube denetleme kurulunun denetleme usulü de Genel Merkezdeki gibidir.

Madde 31: Şubelerin Etik kurul ile ilgili işleri için Genel Merkez Etik Kuruluna başvururlar.

BÖLÜM 6

Gelir Kaynakları

Madde 32: Genel Merkezin Gelir Kaynakları:

32.1. Üye giriş aidatları, yıllık aidatları ve şubelerin gelirlerinin % 25’i,

32.2. Toplantı, eğlence, gezi gibi sosyal faaliyetlerin giderleri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin tümü,

32.3. Bilimsel yayınlar ve etkinliklerden (kongre, kurs, seminer vb) elde edilen gelirler

32.4. Her türlü ayni ve nakdi bağış ve yardımlar

32.6. Diğer gelirler

32.7. Üye giriş aidatı 1 TL’dir.

32.8. Şube genel kurul üyeleri sadece şubelere aidat öderler.

32.9. Her yılsonunda işletme net geliri derneğe bağış olarak aktarılır.

Madde 33: Şubelerin Gelir Kaynakları:

33.1. Üye yıllık aidatı: Yıllık üyelik aidatı her iki yılda bir yapılacak Genel Merkez Genel Kurulunda belirlenir.

33.2. Eğlence, gezi, toplantı, kurs vb sosyal ve bilimsel etkinliklerden elde edilen gelirler

33.3. Bağış ve yardımlar

33.4. Yıllık üyelik aidatı 5 TL’dir.

BÖLÜM 7

Defter Ve Kayıtlar

Madde 34: Merkez ve şubelerde Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri, İşletme Hesabı Defteri veya Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri bulunur. Bu defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. Genel Merkez Üye Kayıt Defterinde, şubelerden altı ayda bir gönderilen üye kayıtları listesi bulundurulur. Ayrıca fahri ve onursal üyeler kaydedilir. Tüm gelirler ve giderler cari usule uygun makbuz ve faturalarla yapılır. Gelir makbuzlarında, mühür ve yetkili imzaları usulüne uygun olarak bulunmalıdır.

Madde 35:

35.1. Şube ve genel merkez paraları, muteber bir banka hesabında sayman üyenin imza yetkisi ile bulundurulur. Genel merkez ve şubelerin kasalarında bulundurabilecekleri azami nakit miktarı tasarı bütçede gösterilir. Yönetim Kurulu, bankalardan para çekmek ve ödemeleri yapmak üzere sayman üyeyi, üyelerinden birini veya birkaçını görevlendirebilir.

Derneğin Borçlanma Usülleri

35.2. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Dernek başka bir gerçek ya da tüzel kişiye borç veremez ve kredi açamaz.

Madde 36: Şubeler, üyelerinin isim ve adres değişikliklerini altı ay içinde Genel Merkeze bildirmekle yükümlüdürler. Tahakkuk ettirilen Merkez payı, her yılın Şubat ayı sonuna kadar genel merkez yönetim kurulunun banka hesabına gönderilir. Merkez paylarını iki yıllık dönem içinde her iki yılın Nisan ayı sonuna kadar göndermeyen şubelerin üyeleri genel kurula katılamazlar.

BÖLÜM 8

Tüzük Değişikliği

Madde 37: Tüzük Genel Kurulun 2/3 çoğunluk kararı ile değiştirilebilir.

BÖLÜM 9

Derneğin Feshi

Madde 38: Dernek feshi: Dernekler kanununda belirtilen fesih hallerinin dışında, fesih kararı Genel Kurulun 2/3 üye çoğunluğu ile yapacağı toplantıda 2/3 çoğunluk ile alınır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, karar alınması için katılanların 2/3 olumlu oyu gereklidir. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz. Dernek feshedildiği takdirde, feshe karar veren genel kurul, dernek mallarını, parasını, alacaklarını amacına uygun bir başka meslek kuruluşuna devreder, devir ve tasfiyeyi kimlerin yapacağını kararlaştırır.

Madde 39: Herhangi bir nedenle kapanan şubenin defterleri, kayıtları, taşınır taşınmaz malları ile parası genel merkeze teslim edilir. Teslim işlemi, şubenin son yönetim kurulunca yapılır. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa, bu mallar yeni şubeye devredilir.

Madde 40: Bu tüzükte bulunmayan durumlarda ilgili Dernekler Kanunu ile çıkmış ve çıkacak yönetmelikler hükümleri uygulanır.

Madde 41: Derneğin tüm şube ve kurullarında Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen dernek amblemi, logosu, başlıklı kağıt örnekleri kullanılır ve belirlenen yazışma standartlarına uyulur. Derneğin tüm etkinliklerinde uyulması gereken standartlar bir yönetmelikle belirlenir.

BÖLÜM 10

Kurucular

Madde 42: Derneğin kurucuları aşağıdaki kişilerden oluşur:

1. İftihar Köksal

 

39. Hüseyin Kaya Süer

 

2. Hasan S.Z. Aksu

 

40. Ekrem Çopur

 

3. Sercan Ulusoy

 

41. Şaban Esen

 

4. O. Hakan Leblebicioğlu

 

42. İsmet Battal

 

5. Gaye Usluer

 

43. İsmail Balık

 

6. Dilek Arman

 

44. M. Kasım Karahocagil

 

7. Hande Arslan

 

45. Tansu Yamazhan

 

8. Rahmet Çaylan

 

46. Haluk Vahaboğlu

 

9. Elif Doyuk Kartal

 

47. Aynur Atilla

 

10. İrfan Şencan

 

48. Mehmet Akkuş

 

11. Başak Dokuzoğuz

 

49. Gürdal Yılmaz

 

12. Mustafa Sünbül

 

50. Ramazan Gözüküçük

 

13. Hasan Irmak

 

51. Kutbeddin Demirdağ

 

14. Gülden Ersöz

 

52. Serpil Ünlü

 

15. Yeşim Taşova

 

53. Serpil Erol

 

16. Özlem Kandemir

 

54. M. Emin Tekeli

 

17. Ahmet Alp Gökal

 

55. M. Serhat Birengel

 

18. Fatih Bostancı

 

56. Mustafa Necati Eroğlu

 

19. Emine Sehmen

 

57. Sami Kınıklı

 

20. Zehra Doğan Tomul

 

58. Fahri Güngör

 

21. Nurcan Baykam

 

59. Mehmet Parlak

 

22. Salih Hoşoğlu

 

60. Mustafa Ertek

 

23. Halil Kurt

 

61. Cahit Bekir Kayhan

 

24. Tuba Turunç

 

62. İbrahim Baydar

 

25. Meltem Taşbakan

 

63. Mustafa Namıduru

 

26. Zeynep Akçam

 

64. Emel Duyar

 

27. Emel Türk Arıbaş

 

65. İlyas Dökmetaş

 

28. İbrahim Erayman

 

66. Hürrem Bodur

 

29. Cafer Eroğlu

 

67. Selim Sırrı Eren

 

30. Şükran Köse

 

68. Esragül Akıncı

 

31. Mehmet Faruk Geyik

 

69. Fatma Nurhayat Bayazıt

 

32. Oğuz Reşat Sipahi

 

70. Ayşe Erbay

 

33. Mehmet Akın Taşyaran

 

71. Ufuk Ziya Özek

 

34. Ali Pekcan Demiröz

 

72. Salim Yaprakçı

 

35. Kemalettin Aydın

 

73. S. Sırrı Kılıç

 

36. Mustafa Aydın Çevik

 

74. Ayhan Akbulut

 

37. Özcan Aydoğdu

 

75. İlhan Özgüneş

 

38. Tahir Karslıoğlu

   

Madde 43: Derneğin kurucu yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşur:

1 Dilek Arman (Başkan)

2 Mustafa Aydın Çevik (Genel Sekreter)

3 Sercan Ulusoy

4 Gaye Usluer

5 İftihar Köksal

6 S. Sırrı Kılıç

7 Yeşim Taşova

8. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Kongresi

Git

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

Sunu Merkezi

Devamı